Informácia vedenia Futbal Tatran Aréna, s. r. o., k aktuálnej situácii 6. apríla 2023

Published in AKTUALITY Hits: 531 Vytlačiť E-mail

Vypracovaný dokument pod názvom Štúdia uskutočniteľnosti pre posúdenie z hľadiska hodnoty za peniaze pri predkladaní žiadostí o príspevok na projekty výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry národného významu k projektu Výstavba štadióna Futbal Tatran Aréna v Prešove bol v závere minulého mesiaca predložený Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Konateľ Futbal Tatran Aréna (FTA), s. r. o., Prešov, konštatoval, že po jeho odobrení orgány Fondu na podporu športu rozhodnú akou sumou dotácie bude výstavba štadióna podporená.

Štúdia uskutočniteľnosti podľa vopred definovanej štruktúry odpovedá na 10 stranách na základné súvislosti spojené s výstavbou objektu, kde by mali byť štyri tribúny so 6 500 sedadlami. Obsahuje stručný popis predkladaného projektu, stav stavebného konania, spôsob a stav obstarávania dodávateľa, plánovaný harmonogram realizácie, investičné náklady projektu, vrátane zdrojov financovania (v tejto časti je aj zmienka o požadovanej výške príspevku z Fondu na podporu športu a to vyše 4,8 milióna eur).

V úvode odôvodnenia realizácie projektu sa píše: „V meste Prešov ako treťom najväčšom meste SR v súčasnosti absentuje moderný futbalový stánok. Nový štadión je projektovaný ako spĺňajúci podmienky UEFA kategórie III, pretože cieľom všetkých zapojených aktérov je vybudovať vrcholnú športovú infraštruktúru využiteľnú nielen ako zázemie pre miestny klub 1. FC Tatran Prešov a prípadne pre ďalšie miestne kluby, ale zároveň poskytujúci možnosť konania vrcholných medzinárodných a reprezentačných futbalových zápasov pre všetky futbalové reprezentačné výbery SR.“ Podrobne sa popisujú potreby, ktoré projekt rieši a možné alternatívne riešenia týchto potrieb. Podľa štúdie „kľúčovými“ sú tréningové a zápasové zázemie pre tímy 1. FC Tatran – od A mužstva až prípadne po družstvo U15.

Záver štúdie patrí ekonomickému hodnoteniu projektu – opisu všetkých kategórií nákladov a prínosov. V štúdii sa uvádza: „Nový moderný štadión prinesie aj ďalšie benefity, ktoré nie sú (alebo len ťažko) monetizovateľné a spadajú do kategórie kvalitatívnych. Možno ich označiť ako športovo-spoločenské prínosy a ide napr. o: bezpečnosť a bezbariérovosť, komfort a služby, dôstojné a reprezentatívne prostredie, atraktivita, rozvoj futbalovej akadémie, dopravná dostupnosť, skvalitnenie verejného priestoru mesta.“

Prílohou je o. i. projektová dokumentácia.

***

FTA, s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri SR od 6. októbra 2016. Jej spoločníkmi sú mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Základným imaním spoločností je 206 600,00 €, z čoho na mesto Prešov pripadá väčšinový vklad vo výške 105 366,00 €. Hlavným poslaním ustanovenia spoločnosti je výstavba nového futbalového štadióna v meste Prešov a jeho prevádzkovanie. Jediným konateľom ako štatutárnym orgánom spoločnosti je od 26. septembra 2020 Ing. Rastislav Mochnacký.

Obaja spoločníci v FTA rozhodli o svojej finančnej účasti na krytí nákladov. Krajská samospráva na zasadnutí zastupiteľstva 13. februára schválila zmluvy o dielo na výstavbu v oboch etapách aj návrh na financovanie prvej etapy zo svojej strany 7,14 milióna eur, budúcu prevádzku štadióna financovať nebude. Mestské zastupiteľstvo v Prešove na rokovaní 22. februára schválilo uzatvorenie zmlúv o dielo s víťazom verejného obstarávania na výstavbu Futbal Tatran Arény a financovanie stavby vo výške 7,14 milióna eur. Štadión s kapacitou takmer 6 500 miest má spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie a má byť jedným z dejísk majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025.

Investori:

presov  psk   sfz
Last modification: str 12 apr 2023